Slovníček japonských výrazů

Naučte se japonské výrazy používané v karate

V závorce za názvem je uvedena správná výslovnost.

VŠEOBECNÉ VÝRAZY

 • BU – válka, boj, válečný, bojový.
 • BUSHI – (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské vojenské šlechty – samuraje.
 • BUSHIDO – (bušido) cesta válečníka, etický kodex bushi, tedy samurajů, který zdůrazňoval čest, odvahu, oddanost, povinnost a poslušnost.
 • BUDO – (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost. Nejznámějšími z nich jsou: judo, aikido, karatedo, kendo, iaido, jodo, kyudo, kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění.
 • BUJUTSU – (budžucu) doslova umění válečníka, umění boje, nejvýstižněji bojové dovednosti (umění ve smyslu dovednost), předchůdce budo, hlavní význam v bujutsu má účelnost bojových technik. Nejznámějšími z nich jsou: jujutsu, aikijutsu, kenjutsu, iaijutsu.
 • BUGEI – válečnictví, válečnické znalosti, jiný výraz pro bujutsu.
 • BUJIN – válečník, doslova válečný člověk, jiný výraz pro bushi.
 • BUKE – válečnická rodina, válečnický klan.
 • DÓ – cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění.
 • RYU – (rjů) škola, směr, styl.
 • DÓJÓ – (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu.
 • HONBU DOJO – (honbu dódžó) domovské dojo, tedy takové dojo, v kterém vyučuje vedoucí představitel daného stylu či školy.
 • BUDOKAN – centrum pro výuku budo.
 • BUDOKA – ten kdo cvičí bojová umění, tedy budo.
 • KARATEKA – ten kdo cvičí karate.
 • AIKIDOKA – ten kdo cvičí aikido.
 • JUDOKA – (džudoka) ten kdo cvičí judo.
 • KENDOKA – ten kdo cvičí kendo.NINJA – (nindža) adept ninjutsu.
 • GI, DOGI – oblek na cvičení budo, lidově též nazývaný kimono.
 • KARATEGI – oblek na cvičení karate.
 • JUDOGI – (džudogi) oblek na cvičení judo.
 • OBI – pás nošený ke gi.
 • HAKAMA – široké plizované kalhoty, které se nosí v některých stylech bojového umění přes spodní kalhoty od gi.
 • KYU – (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti, označovaný barevnými pásy obi kromě černého.
 • DAN – mistrovský stupeň technické vyspělosti označovaný černým pásem.
 • YUDANSHA – (judanša) nositel technického stupně dan.
 • MUDANSHA – (mudanša) doslova bez danu (mu – nic), cvičenec který není nositelem stupně dan.
 • RENSHI – (renši) nejnižší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal asistenta učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň šestý dan.
 • KIOSHI – (kjóši) prostřední z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň sedmý dan.
 • HANSHI – (hanši) nejvyšší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal mistra. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň osmý dan.
 • SHIHAN – (šihan) mistr.
 • SENSEI – (sensej) učitel, oslovení učitele – instruktora v bojovém umění.
 • SEMPAI – (sempaj) asistent učitele, pomocný instruktor.
 • KOHAI – (kohaj) tzv. mladší cvičenec, začátečník.
 • KAMIZA – čestné místo v dójó.
 • SHINZA – čestné místo v dójó, zpravidla prezentované shintoistickým oltáříkem.
 • ZANSHIN – (zanšin) bdělost, připravenost, stav bdělé mysli.
 • KI – vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka.
 • KIME – ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do
 • tohoto jediného bodu.
 • KIAI – bojový výkřik.
 • MAAI – (maaj) vzdálenost mezi soupeři.
 • KIHON – základní techniky.
 • KIHON IDO – cvičení základní techniky v pohybu.
 • KATA – forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku.
 • KUMITE – cvičení s partnerem, zápas.
 • YAKUSOKU KUMITE – (jokusoku kumite) předem dohodnuté cvičení s partnerem, jsou dohodnuty techniky, případně způsob.
 • JIYU KUMITE – (džijů kumite) volné, předem nedohodnuté cvičení s partnerem, volný zápas.
 • KIHON KUMITE – základní kumite, tedy základní cvičeni s partnerem, může se jednat o kumite, kde jsou použity techniky v základní podobě, tedy ve formě kihon, nebo o kumite které tvoří základ daného stylu.
 • IPPON KUMITE – kumite na jeden krok, tedy kumite jedinou akcí.
 • KIHON IPPON KUMITE – základní kumite na jeden krok.
 • GOHON KUMITE – kumite na pět kroků, útočník provede pět útoků, obránce provádí pouze obranu a až při posledním protiútok.
 • OKURI KUMITE – kumite kdy útočník provede útok, obránce provede protiútok a útočník na něj opět reaguje s obranou a protiútokem.
 • HAPPO KUMITE – kumite proti více útočníkům.
 • RANDORI – cvičení s partnerem, zápas, jiný výraz pro jiyu kumite.
 • SHIAI – (šaj) utkání, soutěžní zápas.
 • SUN DOME – zastavení útoku těsnš před cílem
 • BUNKAI – aplikace technik se soupeřem v kata.
 • EMBUSEN – linie pohybu, půdorys v kata
 • MAE – dopředu.
 • YOKO – (joko) stranou.
 • USHIRO – (uširo) dozadu.
 • MIGI – pravý, vpravo.
 • HIDARI – levý, vlevo.
 • GYAKU – (gjaku) opačný, protilehlý.
 • IRIMI – vstup do soupeře, pohyb směrem dovnitř.
 • SUWARI – v kleče, v sedě.
 • SEIZA – (sejza) sed klečmo na patách.
 • REI – (rej) pozdrav prováděný úklonou.
 • SENSEINI REI – pozdrav učiteli.
 • SHOMENNI REI – pozdrav čelnímu, tedy čestnému místu.
 • SHINZANI REI – pozdrav shinze, tedy čestnému místu v dójó.
 • OTAKANI REI – vzájemný pozdrav s partnerem.
 • RICU REI – pozdrav v postoji.
 • ZA REI – pozdrav v sedu klečmo na patách.
 • TORI – ten který provádí techniku, ten kdo útočí.
 • BOGYO – obrana.
 • KOKYU HO – (kokju hó) dechová cvičení.
 • MISOGI – doslova duševní pročištění, očistné meditační a dechové cvičení.
 • NOGARE – způsob dýchání, dechové cvičení, jiné než ibuki.
 • IBUKI – způsob dýchání, dechové cvičení k rozvoji energie těla.
 • TEGATANA – takzvaná mečová ruka, malíková hrana ruky a předloktí používaná v boji obdobně jako meč.
 • TAMESHI VARI – přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem.
 • TAMESHI GIRI – sekací test, přeseknutí předmětu mečem, testování mečů sekacím testem.
 • TATAMI – žíněnka na cvičení, původně rohože z rýžové slámy.
 • MAKIWARA – úderové prkno, sloužící k nácviku úderů.

ČÁSTI TĚLA

 • TAI – tělo
 • MEN – hlava, čelo.
 • YOKOMEN – (jokomen) spánek.
 • SHOMEN – (šómen) 1. čelo, 2. čelní strana.
 • MUNE – hrudník.
 • HARA – podbřišek.
 • SEIKA TANDEN – oblast podbřišku asi na dva prsty pod pupkem, pomyslný střed těla.
 • GOSHI – (goši) bok. Občas psáno (Koshi/Koshi kamae)
 • TE – 1. ruka, 2. původní název pro karate, který znamenal ruku.
 • SEIKEN – (sejken) čelo (předek) zavřené pěsti, respektive její první dva klouby, úderová plocha při úderu pěstí.
 • URAKEN – hřbet zavřené pěsti, také označení úderu který se touto úderovou plochou provádí.
 • TETSUI – malíková strana zavřené pěsti, tzv. pěst kladivo.
 • KENTSUI – jiný výraz pro tetsui.
 • SHUTSUI – (šutsui) tzv. pěst kladivo, jiný výraz pro tetsui.
 • TEISHO – (tejšo) dlaň (pata dlaně) otevřené ruky.
 • SHOTEI – (šotej) dlaň otevřené ruky, jiný název pro teisho.
 • HAISHU – (hajšu) hřbet otevřené ruky.
 • SHUTO – (šuto) malíková hrana otevřené ruky, tzv. mečová ruka.
 • HAITO – (hajto) palcová hrana otevřené ruky.
 • SEIRYUTO – (seirjutó) začátek malíkové hrany za zápěstím, tzv. volská čelist.
 • NUKITE – špičky natažených prstů, takzvaná ruka – kopí.
 • IPPON NUKITE – špička nataženého ukazováčku, tzv. jednoprstá ruka kopí.
 • NIHON NUKITE – špičky nataženého ukazováčku a prostředníčku, tzv. dvouprstá ruka kopí.
 • YONHON NUKITE – (jonhon nukite) špičky natažených prstů ukazováčku až malíčku, tzv. čtyřprstá ruka kopí.
 • HIRAKEN – tzv. poloviční pěst, klouby prstů jen napůl zavřené pěsti.
 • IPPONKEN – pěst s vysunutým kloubem ukazováku, tzv. jednokloubová pěst.
 • NAKADAKA IPPONKEN – pěst s vysunutým kloubem prostředníku, tzv. jednokloubová pěst prostředníku.
 • KAKUTO – vnější strana dovnitř ohnutého zápěstí.
 • KUMADE – dlaň včetně skrčených prstů, tzv. medvědí tlapa.
 • WASHIDE – ( wašide ) špičky prstů sevřených do špetky, tzv. orlí ruka, orlí zobák.
 • KEITO – hrana ruky od zápěstí k palci, tzv. kuřecí hřebínek.
 • KEN – zavřená pěst.
 • KAISHO – (kajšó) otevřená ruka.
 • KOTE – zápěstí.
 • WAN – paže, respektive předloktí, jiný výraz pro ude.
 • WANTO – meč paže, předloktí, jiný výraz pro ude.
 • SHUBO – předloktí, doslova hůl paže, jiný výraz pro wanto.
 • UDE – předloktí, jiný výraz pro wanto.
 • HAIWAN – horní strana (hřbet) paže, respektive hřbet předloktí.
 • GAIWAN – vnější strana paže, respektive vnější strana předloktí.
 • NAIWAN – vnitřní strana paže, respektive vnitřní strana předloktí.
 • SHUWAN – (šůwan) spodní strana paže, respektive spodní strana předloktí.
 • EMPI – loket, úder loktem.
 • HIJI – (hidži) loket, jiný výraz pro empi.
 • KOSHI – (koši) bříško chodidel za prsty.
 • JOSOKUTEI – (džósokutei) tzv. zvednutá noha, jiný výraz pro koshi.
 • SOKUTO – malíková hrana nohy, tzv. mečová noha.
 • KAKATO – pata.
 • ENSHO – (enšo) kulatá pata, jiný výraz pro kakato.
 • HAISOKU – (hajsoku) nárt.
 • SOKUTEI – chodidlo.
 • TSUMASAKI – špičky prstů nohou.
 • HIZA, HIZAGASHIRA – koleno.
 • SHITTSUI – (šitcui) koleno, jiný výraz pro hiza, doslova kolenní kladivo.
 • JODAN – (džódan) horní pásmo – hlava a krk.
 • CHUDAN – (čůdan) střední pásmo – od pasu ke krku.
 • GEDAN – spodní pásmo – od pasu dolů.

NÁZVY POSTOJŮ

 • ZENKUTSU DACHI – (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu.
 • NEKOASHI DACHI – (nekoaši dači) postoj kočky, přední noha odlehčená, opřená jen o špičku.
 • NEKOASHI DACHI SHOMEN – (nekoaši dači šómen) postoj kočky se zadní nohou směřující dopředu.
 • NEKOASHI DACHI HANMI – (nekoaši dači hanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou do strany.
 • NEKOASHI DACHI MAHANMI – (nekoašhi dači mahanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou dozadu.
 • KIBA DACHI – (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně.
 • SHIKO DACHI – (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni.
 • NAIFANCHI DACHI – (najfančin dači) postoj jezdce na koni, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro uchi hachiji dachi.
 • TATESEISHAN DACHI – (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v přímce za sebou.
 • YOKOSEISHAN DACHI – (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mírně ve předu.
 • KOKUTSU DACHI – (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj.
 • SANCHIN DACHI – (sančin dači) tzv. postoj přesýpacích hodin.
 • FUDO DACHI – (fudó dači) tzv. zakořeněný postoj.
 • HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj půlměsíce.
 • MUSUBI DACHI – (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný).
 • HEISOKU DACHI – (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný).
 • HEIKO DACHI – (heiko dači) postoj rozkročný rovnoběžný, chodidla na šířku ramen.
 • HACHIJI DACHI – (hačidži dači) postoj rozkročný otevřený, chodidla na šířku ramen vytočená ven.
 • SOTO HACHIJI DACHI – (soto hačidži dači) jiný výraz pro hachiji dachi.
 • UCHI HACHIJI DACHI – (uči hačidži dači) postoj rozkročný zavřený, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro naifanchi dachi.
 • KOSA DACHI – (kosa dači) postoj se zkříženými nohami.
 • SAGI ASHI DACHI – (sagi aši dači) postoj na jedné noze.
 • RENOJI DACHI – (renodži dači) postoj ve tvaru písmene L.
 • TEIJI DACHI – (teidži dači) postoj ve tvaru písmene T.

NÁZVY KRYTŮ

 • JODAN UKE – (džódan uke) kryt na horní pásmo.
 • CHUDAN UKE – (čudan uke) kryt na střední pásmo.
 • GEDAN UKE – kryt na spodní pásmo.
 • AGE UKE – druh krytu na horní pásmo.
 • SOTO UKE – vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke.
 • UCHI UKE – (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke.
 • SHUTO UKE – (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou.
 • TATE SHUTO UKE – (tate šuto uke) kryt malíkovou hranou ve vertikální poloze.
 • GEDAN BARAI – doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo.
 • MAWASHI UKE – (mavaši uke) kruhový kryt oběma rukama najednou.
 • JUJI UKE – (džudži uke) kryt ve tvaru písmene X překřížením rukou.
 • MOROTE UKE – dvojitý kryt podpořený druhou rukou.
 • OSAE UKE – kryt stlačením dolů dlaní nebo malíkovou hranou ruky.
 • TE OSAE UKE – kryt stlačením rukou, jiný výraz pro osae uke.
 • OTOSHI UKE – (otoši uke) kryt sražením dolů.
 • KAKE UKE – kryt zahákováním, při kterém je útočníkova končetina kontrolována pomocí ruky ohnuté do háku.
 • SHUTO KAKE UKE – (šuto kake uke) kryt zahákováním malíkovou hranou ruky.
 • TEKUBI KAKE UKE – kryt zahákováním pěstí s ohnutým zápěstím za hřbetem.
 • KAKIWAKE UKE – dvojitý kryt ze středu ven, kryt roztažením.
 • KAKIWAKE SHUTO UKE – (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíkovými hranami otevřených rukou.
 • UDE UKE – kryt předloktím.
 • SOTO UDE UKE – vnější kryt předloktím.
 • UCHI UDE UKE – (uči ude uke) vnitřní kryt předloktím.
 • HAISHU UKE – (hajšu uke) kryt hřbetem ruky.
 • TEISHO UKE – (tejšo uke) kryt otevřenou dlaní.
 • NAGASHI UKE – (nagaši uke) plynulý kryt smetením – odchýlením.
 • HAIWAN NAGASHI UKE – (hajwan nagaši uke) kryt smetením hřbetem předloktí.
 • TE NAGASHI UKE – (te nagaši uke) kryt smetením rukou (dlaní).
 • SEIRYUTO UKE – kryt hranou ruky seiryuto.
 • KEITO UKE – kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápěstím.
 • SUKUI UKE – kryt podebráním, popotažením, zachycením.
 • SHO SUKUI UKE – (šó sukui uke) kryt podebráním dlaní.
 • MAEUDE DEAI OSAE UKE – kryt stlačením předloktí
 • MAEUDE HINERI UKE – kryt otočením předloktí.
 • SOKUMEN AWASE UKE – kombinovaný kryt oběma rukama stranou.
 • TEISHO AWASE UKE – dvojitý kryt spojenými dlaněmi.
 • TSUKAMI UKE – kryt držením
 • RYOSHO TSUKAMI UKE – kryt držením oběma rukama.
 • SOKUTEI MAWASHI UKE – obloukový kryt chodidlem.
 • SOKUTEI OSAE UKE – kryt stlačením chodidlem.
 • SOKUTO OSAE UKE – kryt stlačením hranou nohy.
 • SOKUBO KAKE UKE – kryt holení zahákováním.
 • ASHIKUBI KEKE UKE – kryt kotníkem pomocí zahákování.

NÁZVY KOPŮ

 • MAEGERI – kop vpřed.
 • YOKOGERI – kop stranou.
 • SOKUTOGERI – kop stranou, – název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri.
 • USHIROGERI – (uširogeri) kop vzad.
 • MAWASHIGERI – (mavašigeri) obloukový kop.
 • URAMAWASHIGERI – (uramavašigeri) obloukový kop patou.
 • USHIROMAWASHIGERI – (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou.
 • GYAKU MAWASHIGERI – (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven.
 • NIKACUKIGERI – obloukový kop ploskou chodidla dovnitř.
 • URA NIKACUKIGERI – obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.
 • HIZAGERI – kop kolenem.
 • MAEHIZAGERI – kop kolenem vpřed.
 • MAWASHIHIZAGERI – (mawašihizageri) obloukový kop kolenem.
 • TOBIGERI – kop ve výskoku.
 • MAE TOBIGERI – kop ve výskoku vpřed.
 • YOKO TOBIGERI – kop ve výskoku stranou.
 • MAWASHI TOBIGERI – (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku
 • USHIROMAWASHI TOBIGERI – (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou.
 • KAKATOGERI – kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo.
 • KINGERI – švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie.
 • FUMIKOMI – dupnutí, kop dupnutím.
 • FUMIKIRI – kop seknutím dolů, jiný výraz pro gedan yokogeri.
 • KEKOMI – přímý kop, na rozdíl od keage.
 • KEAGE – kyvadlový (švihový) kop, na rozdíl od kekomi.
 • MAEGERI KEAGE – švihový kop vpřed.
 • MAEGERI KEKOMI – přímý kop vpřed.YOKOGERI KEAGE – švihový kop stranou.
 • YOKOGERI KEKOMI – přímý kop stranou.
 • NIDAN GERI – dvojitý kop.
 • NAMI GAESHI – (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna.

NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ

 • JODAN CUKI – (džódan cuki) úder na horní pásmo.
 • CHUDAN CUKI – (čůdan cuki) úder na střední pásmo.
 • GEDAN CUKI – úder na spodní pásmo.
 • OICUKI, JONCUKI – (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný).
 • GYAKUCUKI – (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný).
 • MAWASHICUKI – (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák.
 • NAGASHICUKI – (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem.
 • TOBIKOMICUKI – úder s výpadem, skočení do úderu.
 • GYAKUTOBIKOMICUKI – výpad, skočení do úderu gyakucuki.
 • KIZAMI CUKI – prodloužený úder s vytočením ramen.
 • KAGICUKI – hákový úder, krátký hák.
 • AGECUKI – úder zespoda nahoru, zvedák.
 • CHOKUCUKI – (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů.
 • TATECUKI – úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze.
 • URACUKI – krátký úder bez rotace.
 • JONCUKI NOTSUKOMI – (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím těla dopředu.
 • GYAKUCUKI NOTSUKOMI – úder gyakucuki s nahnutím těla dopředu
 • MOROTECUKI – úder obouma rukama současně (dvojitý úder).
 • YAMACUKI – (jamacuki) dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou.
 • AWASECUKI – dvojitý přímý úder oběma rukama ve tvaru písmene U.
 • HASAMI CUKI – tzv. nůžkový úder, rukama proti sobě.
 • HEIKO CUKI – obouruční paralelní přímý úder.
 • RENCUKI – vícenásobný střídavý úder (střídavě oběma rukama).
 • DANCUKI – opakovaný úder (tou samou rukou rychle za sebou).
 • YOKO MAWASHI UCHI – (joko mawaši uči) obloukový sek stranou, jakýkoliv obecně.
 • TATE MAWASHI UCHI – (tate mawaši uči) obloukový sek vertikálně, obecně jakýkoliv.
 • SHUTO UCHI – (šuto uči) sek malíkovou hranou otevřené ruky.
 • SHUTO YOKOMEN UCHI – (šuto jokomen uči) sek shuto směřující horizontálně do strany, ruka dlaní dolů.
 • SHUTO GAMEN UCHI – (šuto gamen uči) sek shuto směřující horizontálně dovnitř, ruka dlaní nahoru.
 • SHUTO OTOSHI UCHI – (šuto otoši uči) sek shuto vertikálně dolů.
 • UCHI SHUTO MAWASHI UCHI – jiný název pro shuto yokomen uchi.
 • SOTO SHUTO MAWASHI UCHI – jiný název pro shuto gamen uchi.
 • HAITO UCHI – (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky.
 • URAKEN UCHI – (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti.
 • YOKOURAKEN UCHI – (jokouraken uči) horizontální sek stranou typu uraken.
 • TATEURAKEN UCHI – (teteuraken uči) vertikální sek typu uraken.
 • SHOMEN URAKEN UCHI – (šomen uraken uči) sek uraken dopředu, ruka směřuje kolmo k zemi.
 • FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI – (furi uči) sek uraken zvenčí dovnitř, ruka přetočená palcem dolů.
 • TETSUI UCHI – (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem.
 • KENTSUI UCHI – (kencui uči) jiný výraz pro tetsui uchi.
 • YOKOTETSUI UCHI – (jokotecui uchi) horizontální sek stranou typu tetsui.
 • TATETETSUI UCHI – (tatetecui uči) vertikální sek typu tetsui.
 • TETSUI UCHI YOKOMAWASHI – (tecui uči jokomawaši) horizontální sek typu tetsui, jiný výraz pro yokotetsui uchi.
 • TETSUI UCHI TATEMAWASHI – (tecui uči tatemawaši) vertikální sek typu tetsui, jiný výraz pro tatetetsui uchi.
 • EMPI UCHI – (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem.
 • HIJI ATE – úder loktem, jiný výraz pro empi uchi.
 • MAE EMPI UCHI – (mai empi uči) úder loktem vpřed.
 • YOKO EMPI UCHI – (joko empi uči) úder loktem stranou.
 • MAWASHI EMPI UCHI – (mawaši empi uči) obloukový úder loktem.
 • USHIRO EMPI UCHI – (uširo empi uči) úder loktem vzad.
 • TATE EMPI UCHI – (tate empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro age empi uchi.
 • AGE EMPI UCHI – (age empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro tate empi uchi.
 • OTOSHI EMPI UCHI – (otoši empi uči) úder loktem dolů.
 • MAE HIJI ATE – (mai hidži ate) úder loktem vpřed, jiný výraz pro mae empi uchi.
 • YOKO HIJI ATE – (joko hidži ate) úder loktem stranou, jiný výraz pro yoko empi uchi.
 • OTOSHI HIJI ATE – (otoši hidži ate) úder loktem dolů, jiný výraz pro otoshi empi uchi.
 • USHIRO HIJI ATE – (uširo hidži ate) úder loktem vzad, jiný výraz pro ushiro empi uchi.

NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ

 • ATEMI – úder, rána, rozdrcení.
 • KANSETSU – páčení, páka.
 • NAGE – hod, podraz.
 • TOBI – skok.
 • CUKI – přímý uder, úder jehož dráha je shodná s osou předloktí, často je termínem cuki označován přímý úder zavřenou pěstí, takzvané seiken cuki, i když to je vlastně pouze jeden druh cuki.
 • UCHI – (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí.
 • GERI, KERI – kop nohou.
 • UKE – 1. kryt. / 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání.
 • OSAE – (osaj) kontrola tlačením, ovládnutí.
 • ZHIME – (žime) škrcení.
 • WAZA – technika.
 • KOGEKI WAZA – útočná technika.
 • BOGYO WAZA – (bogjó vaza) obraná technika.
 • ATEMI WAZA – technika úderů, drtící technika.
 • CUKI WAZA – technika přímých úderů.
 • UCHI WAZA – (uči vaza) technika seků.
 • GERI WAZA – technika kopů.
 • UKE WAZA – technika krytů.
 • KANSETSU WAZA – technika páčení.
 • NAGE WAZA – technika hodů, porazů.
 • OSAE WAZA – technika držení.
 • ZHIME WAZA – (žime vaza) technika škrcení.
 • UKEMI WAZA – technika pádů.
 • DACHI WAZA – (dači vaza) technika postojů.
 • TE WAZA – technika rukou.
 • ASHI WAZA – (aši vaza) technika nohou.
 • TACHI WAZA – (tači vaza) techniky ve stoje.
 • SUWARI WAZA – techniky v kleče.
 • RENRAKU WAZA – kombinace technik.
 • JIYU WAZA – (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink.
 • HANMI – postoj, postavení, poločelní postoj (jedna noha vpřed).
 • MIGI HANMI – pravý postoj.
 • HIDARI HANMI – levý postoj.
 • AI HANMI – (aj hanmi) stát ve stejném postoji jako soupeř.
 • GYAKU HANMI – (gjaku hanmi) stát v opačném postoji než soupeř.
 • DACHI – (dači) postoj.
 • SHIZENTAI – (šizentai) přirozený postoj.
 • KAMAE – bojový střeh.
 • AYUMI ASHI – (ajumi aši) chůze se střídáním nohou.
 • SURI ASHI, SURIKOMI ASHI – (suri aši) posun dvěma menšími kroky, bez změny vzájemného postavení nohou.
 • OKURI ASHI – (okuri aši) druh suri ashi, kdy pohyb začíná zadní noha.
 • TAI HIRAKI – úhyb částečným obratem.
 • TAI SABAKI – (taj sabaki) úhyb tělem.
 • TENKAN – zakročení nohou po oblouku, jeden ze základních pohybů v aikido.
 • IRIMI TENKAN – krok dopředu (vstup) a kruhové zakročení, jeden ze základních pohybů v aikido.
 • SHIKKO – (šikó) chůze po kolenou.
 • UKEMI – pády.
 • MAE UKEMI – pád vpřed.
 • YOKO UKEMI – (joko ukemi) pád stranou.
 • USHIRO UKEMI – (uširo ukemi) pád vzad.
 • ZENPO UKEMI – pád vpřed na ruce bez kotoulu.
 • ZENPO KAITEN UKEMI – pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi.
 • KIRI, GIRI – sek, respektive řez mečem.
 • METSU BUSHI – (metsu buši) – doslova zničení očí, šokový úder mezi soupeřovi oči.
 • KUZUSHI – (kuzuši) vychýlení soupeře.
 • KESA GATAME – vrchní obětí, způsob držení soupeře na zemi.
 • TURIFUNE – tak zvané veslování, průpravné cvičení v aikido.
 • HIKITE – poloha ruky v nápřahu u boku.
 • MIZU NAGARE – poloha předloktí jako pro stékající kapku vody.

POVELY

 • YOI – (joj) pozor, připravte se.
 • HAJIME – (hadžime) začněte.
 • YAME – (jame) přerušte, zastavte cvičení.
 • MATE – zastavte, stejně jako yame.
 • MAWATE – otočte se.
 • DODZO – prosím ve smyslu můžete začít, cvičte.
 • SUZUKETE – pokračujte.
 • ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU – (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů) počítání od jedné do deseti, čtyři lze říct též yon (jon).